SUM Solo Test

Video a VIMEO


ESCALAR ÉS PERILLÓS
El següent vídeo mostra una aplicació pràctica del SUM de Faders per a l’escalada en solitari, encara que no ha estat dissenyat ni homologat per a aquesta funció. Les imatges són totalment informatives i no representen cap guia ni formació per a la realització de l’escalada en solitari. No recomanen en cap cas la seva pràctica sense l’experiència ni la formació adequades. Els autors d’aquest vídeo declinen tota responsabilitat derivada del seu ús. L’escalada en roca és potencialment perillosa i arriscada, tota persona que utilitzi material d’escalada és personalment responsable per a aprendre les tècniques adequades que es requereixen, n’assumeix tots els riscos i accepta la total responsabilitat de danys i lesions, inclosa la mort, com a conseqüència de la seva pràctica.

ESCALAR ES PELIGROSO
El siguiente vídeo muestra una aplicación práctica del SUM de Faders para la escalada en solitario, aunque no ha sido diseñado ni homologado para esta función. Las imágenes son totalmente informativas y en ningún caso se trata de ninguna guía didáctica ni de ningún tipo de formación para realizar escalada en solitario. No recomendamos en ningún caso su práctica sin la experiencia ni la formación adecuada. Los autores de este vídeo declinan toda responsabilidad derivada de su uso. La escalada en roca es potencialmente peligrosa y arriesgada, y es responsabilidad directa de todo aquel que utilice material de escalada y la practique, aprender las técnicas adecuadas que se requieren y asumir todos sus riesgos, y aceptando los daños y lesiones, incluida la muerte, que puedan producirse como consecuencia de su práctica.