Condicions Generals


Totes les activitats de LA SARGANTANA BLANCA S.L. (d’ara endavant LA SARGANTANA) estan supeditades a les condicions generals que s’esmenten a continuació.
La participació a qualsevol activitat de LA SARGANTANA obliga a acceptar les condicions generals de LA SARGANTANA i les condicions específiques d’activitats especials que s’indiquen addicionalment a cada una d’elles, si n’hi haguessin.

CONDICIONS PER ASSISTIR ALS CURSOS I/O ACTIVITATS DE LA SARGANTANA

Clàusules:

 1. Donades les característiques d’aquests cursos i/o activitats, les pràctiques realitzades suposen un risc que el participant ha d’assumir
 2. LA SARGANTANA gestionarà l’emissió d’una assegurança d’accidents per als participants als cursos i/o activitats. Aquesta assegurança és d’obligada contractació.
 3. En cas de pèrdua o trencament per negligència del material deixat o llogat per LA SARGANTANA, el participant podrà ésser obligat/da a abonar el seu valor o a reposar-lo.
 4. LA SARGANTANA declina tota responsabilitat davant un accident produït per la imprudència, negligència o temeritat de qualsevol participant, tant si es produeix dins o fora dels horaris dels cursos i/o activitats fixats per LA SARGANTANA.
 5. Les activitats estan subjectes a les condicions meteorològiques i al nombre i característiques de les persones que hi participen. Els horaris, itineraris i formes a seguir podran modificar-se o fins i tot suspendre’s en part o totalment si les circumstàncies ho aconsellen i sempre sota el criteri de l’empresa, guies de muntanya o tècnics. En cas que una activitat o curs no es pogués realitzar en part o totalment a causa de les condicions meteorològiques adverses i sota els criteris descrits anteriorment en aquest punt, no es retornarà cap import abonat pel client donada la imprevisió d’aquests factors externs (sempre que l’activitat ja hagués començat). En cas contrari, es retornaran els imports abonats pels clients, a excepció de l’assegurança obligatòria, que no es pot retornar. Amb l’objectiu de preveure aquest tipus d’incidències i assegurar que l’activitat podrà realitzar-se amb una meteorologia que no n’obligarà a suspendre el seu desenvolupament, LA SARGANTANA, té establert un pla de previsió meteorològica previ a cada activitat, s’utilitzen com a font principal les dades aportades pel Servei Meteorològic de Catalunya o, si es requereix, del servei meteorològic de l’àrea on s’hagi de realitzar l’activitat, amb l’objectiu d’analitzar-les i preveure en la mesura que es pugui una possible anul·lació no desitjada per cap de les parts. Tenint en compte aquesta previsió i una vegada començada l’activitat, es donarà per acceptat l’ inici de l’activitat o curs, suposant les condicions meteorològiques extremes i/o imprevistes, les úniques causes que podrien portar la direcció i/o guies, a la paralització o suspensió de l’activitat sense dret a devolució econòmica als clients.
 6. En totes les activitats, el guia de muntanya o tècnic responsable , té la decisió de suspendre una activitat o d’impedir que un participant continuï si suposa un perill per a ell mateix o la resta del grup. Els participants es comprometen a complir amb les instruccions i directrius del guia, tècnic o professor designat i a seguir las directives d’actuació i seguretat que els dicti en el transcurs de l’activitat o curs. Qualsevol incompliment d’aquestes indicacions podrà donar lloc a l’exclusió del participant que ho incompleixi i fins i tot a la suspensió del curs o activitat, amb la pèrdua de tots els seus drets.
 7. Els menors d’edat entregaran el consentiment patern (original) el dia de la presentació del curs i/o activitat i la fotocòpia del DNI del pare o tutor, sense aquest consentiment i DNI no podran accedir-hi.
 8. El participant dóna el seu consentiment a utilitzar les imatges gràfiques que es facin durant les activitats per a campanyes d’informació o publicitat que LA SARGANTANA faci en el futur i com a mostra per a futurs participants que facin cursos i/o activitats.
 9. El participant es compromet a omplir un document en el qual faci constar qualsevol tipus de malaltia, al·lèrgia, etc., amb l’objectiu d’evitar riscos en el desenvolupament de l’activitat. Aquestes dades seran tractades amb absoluta confidencialitat.
 10. La sessió teòrica o explicativa prèvia a l’activitat es considera l’ inici dels serveis contractats.
 11. A no ser que s’indiqui el contrari al programa, el transport fins on es realitzi l’activitat anirà a càrrec i serà responsabilitat del participant.
 12. Per a la realització dels cursos i/o activitats, LA SARGANTANA posarà a disposició el material de seguretat a utilitzar, a no ser que en aquells casos que es requereixi hagi de ser aportat pel participant. Tot i això, a cada activitat s’especificarà el tipus i la quantitat de material necessari que cadascú haurà d’ aportar.
 13. Per evitar possibles riscos causats per la falta d’algun element de l’equip considerat imprescindible, els responsables de l’activitat podran suspendre o endarrerir-ne el començament fins que el problema sigui esmenat o fins i tot donar continuïtat al programa sense la presència de la persona afectada si la falta de disponibilitat d’aquests elements és imputable a aquesta persona.
 14. Tot el nostre personal està capacitat, titulat o habilitat i avalat per una llarga experiència professional i esportiva. Dels seus consells, directrius, advertències i ensenyaments en depèn la seguretat de tots els participants.
 15. La realització dels programes, segons les tarifes marcades en funció del nombre d’assistents, estarà supeditada a completar les places mínimes indicades a cada programa. En el cas que un o diversos participants desitgin realitzar un curs i/o activitat sense que s’hagi completat el grup mínim establert, serà aplicable un suplement addicional a la tarifa del curs i/o activitat (proporcional al cost de les places del grup mínim establert). També es podrà optar per escollir un altre programa de característiques similars o esperar-se fins que hi hagi un grup mínim en una altra data per a realitzar el curs i/o activitat desitjats. També es podrà optar per la devolució de l‘import total abonat.
 16. Es prega puntualitat per a tots els cursos i/o activitats.
 17. El participant ha de tenir un bon estat de salut i de forma física adequat a l’activitat a realitzar. Per a les activitats amb un component de sensacions més alt, com pot ser el pònting, es requereix no tenir afeccions cardíaques. Si la participant està embarassada o creu que ho podria estar, ha de consultar a un metge la idoneïtat de realitzar l’activitat.

 18. Qualsevol cas i/o incidència no exposada en aquestes condicions, serà resolta per la Direcció de LA SARGANTANA .

CONDICIONS PER A RESERVES, ANUL·LACIONS I FORMES DE PAGAMENT:

Las tarifes que es presenten als clients a qualsevol dels formats publicitaris utilitzats són aplicables a l’any d’emissió. Totes les tarifes i la resta de la informació van ser verificades en el moment de configurar les tarifes de preus, encara que podrien ser susceptibles de canvis posteriors.

CONDICIONS GENERALS DE PREINSCRIPCIÓ

La preinscripció d’activitats o cursos es podrà realitzar sota qualsevol de les modalitats següents:

 1. Pagament de la preinscripció:
  - per a les activitats d’ 1, 2 o 3 dies s’abonaran 50 € plaça / activitat en concepte de preinscripció.
  - per a les activitats de més durada o fora de Catalunya, s’abonaran 250 € plaça / activitat en concepte de pre-inscripció.
  L’ import d’aquesta preinscripció es descomptarà de la totalitat del preu del curs i/o activitat.
 2. Abonant la totalitat dels serveis contractats:
  - La data límit per a la formalització de la reserva serà com a norma general de quatre dies abans de la sessió teòrica o explicativa prèvia a l’activitat, si no és que se n’indica una altra al programa. LA SARGANTANA farà entrega al client d’un justificant corresponent als serveis contractats, només en el moment en què es produeixi el pagament de la totalitat dels serveis contractats. Si el client no realitza el pagament en els terminis previstos, LA SARGANTANA, podrà procedir a l’ anul·lació de la reserva confirmada, aplicant-se la clàusula corresponent de les condicions generals de cancel·lació descrites.

CONDICIONS GENERALS DE CANCEL·LACIONS:

La política de cancel·lació a LA SARGANTANA respecte les activitats o cursos és:

 1. La cancel·lació abans de la data límit de la inscripció suposarà la pèrdua de l’ import de la reserva.
 2. La cancel·lació després de la data límit i anterior al curs i/o activitat suposarà la pèrdua de l’import total de la reserva i del 25% del preu total.
 3. La no presència del participant al començament de l’activitat suposarà la pèrdua del 100% del preu total.

FORMES DE PAGAMENT:

La formalització de la reserva es podrà realitzar de les següents maneres, dos dies abans de l’ inici de l’activitat, si no és que se n’indica una altra al programa. L’import a abonar serà el total dels serveis a contractar:

 1. Transferència bancària: El participant podrà realitzar una transferència bancària a LA SARGANTANA, i haurà d’enviar la confirmació de transferència bancària per correu electrònic.
 2. Pagament en efectiu: El participant podrà formalitzar la reserva mitjançant el pagament en efectiu dels serveis contractats.